TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ LĨNH VỰC CÔNG TÁC
1 PGS.TS. Vũ Văn Ninh Phó trưởng khoa TCDN
Học viện Tài Chính
PGS.TS. Vũ Văn Ninh là chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính.
2 PGS.TS. Mai Ngọc Anh Trưởng khoa Kế toán
Học viện Tài Chính
PGS.TS. Mai Ngọc Anh là chuyên gia trong lĩnh vực Kế toán.
3 PGS.TS. Ngô Phương Thảo Trưởng khoa BĐS và KTTN – Đại học KTQD PGS.TS. Ngô Phương Thảo là chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực thẩm định giá BĐS.