TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHỨNG CHỈ – BẰNG CẤP
1 Nguyễn Tuấn Duy Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Thẩm định viên Quốc gia

Kiểm toán viên Quốc gia

Chứng chỉ hành nghề thuế Việt Nam.

2 Đặng Thị Hương Lan Giám đốc CN Miền Nam Thẩm định viên Quốc gia

Kiểm toán viên Quốc gia

3 Nguyễn Hồng Diệu Phó Giám Đốc Thẩm định viên Quốc gia

Kiểm toán viên Quốc gia

4 Lê Thị Tuyết Giám Đốc CN Hải Phòng Thẩm định viên Quốc gia

Kiểm toán viên Quốc gia

5 Mai Văn Trọng Phó Giám đốc CN Miền Nam Thẩm định viên Quốc gia