Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 6/3/2015 của Bộ Tài chính v/v ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05,06 và 07

Ban hành kèm theo Thông tư này 3 (ba) Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam có số hiệu và tên gọi như sau:

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 : Quy trình thẩm định giá;

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06 : Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá;

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 07 : Phân loại tài sản trong thẩm định giá.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 4 năm 2015.

Chi tiết các tiêu chuẩn và thông tư 28 vui lòng download tại đây:

/Tiêu chuẩn số 05.DOC

/Tiêu chuẩn số 06.DOC

/Tiêu chuẩn số 07.DOC

(Nguồn: http://qlg.mof.gov.vn/portal/page/portal/qlg/77004803?p_page_id=1&pers_id=76395374&item_id=164951103&p_details=1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *