Ngày 17/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 2397/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược kế toán – kiểm toán (KTKT) đến năm 2030 (giai đoạn đến năm 2025).

Trước đó, ngày 23/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 633/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2030. Việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu tổng quát cũng như các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể xác định trong Chiến lược KTKT đến năm 2030 sẽ góp phần quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu trong Chiến lược Tài chính đến năm 2030.

Kế hoạch này được ban hành nhằm xác định các nhiệm vụ chủ yếu để các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược KTKT đến năm 2030, hướng tới việc hoàn thiện hệ thống quy định về KTKT đảm bảo chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ hệ thống chuẩn mực kế toán – kiểm toán theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam

Bên cạnh đó, giúp nâng cao vai trò quản lý Nhà nước, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp, chú trọng phát triển thị trường dịch vụ và nguồn nhân lực trong lĩnh vực KTKT. Tăng cường hội nhập quốc tế, hợp tác với các tổ chức quốc tế về KTKT, tạo lập mối liên hệ chặt chẽ, thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước trong khu vực và trên thế giới. Qua đó nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin kinh tế – tài chính – ngân sách ngày càng công khai, minh bạch, phản ánh trung thực các thông tin, số liệu kinh tế – tài chính trong nền kinh tế quốc dân, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành và ra quyết định của cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức khác.

Chiến lược đưa ra các yêu cầu:

+ Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nội dung đã được quy định trong Chiến lược KTKT đến năm 2030, theo từng giai đoạn cụ thể.

+ Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược KTKT đến năm 2030 cho giai đoạn đến năm 2025, bảo đảm khả thi, có kết quả rõ ràng và thống nhất với các chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược Tài chính đến năm 2030 và các chiến lược ngành có liên quan.

+ Các hoạt động đề ra phải phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương và hoạt động kế toán, kiểm toán ở Việt Nam. Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra của các chính sách, đề án trong kế hoạch hành động triển khai Chiến lược phải bảo đảm khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu của Chiến lược.

+ Quy định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện.

Việc Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược KTKT đến năm 2030 (giai đoạn đến năm 2025) góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.

Chi tiết về Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2030, vui lòng xem TẠI ĐÂY!

Trích nguồn: VACPA