Ngày 06/4/2018, Bộ Tài chính đã ra thông báo số 273/TB-BTC về Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được cấp lần đầu, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Theo đó, có 05 doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; 06 doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Trước đó, trong 3 tháng đầu năm 2018, Bộ Tài chính cũng đã ban hành 03 quyết định về việc công bố danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2018 cho hơn 240 doanh nghiệp thẩm định giá và gần 1.250 thẩm định viên về giá./.

Tệp nội dung đính kèm: Tại đây