Hội đồng thi Thẩm định viên về giá thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 13 (năm 2018) như sau:

A. Đối tượng dự thi

B. Các môn thi, nội dung thi và thể thức thi

C. Điều kiện dự thi, đăng ký dự thi và hồ sơ đăng ký dự thi

D. Thời gian, địa điểm thi và nhận hồ sơ, chi phí dự thi

Chi tiết trong file đính kèm: Tại đây