Thực hiện kế hoạch xây dựng Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 – Thẩm định giá doanh nghiệp, ngày 16/8/2017, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến vào dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của đại diện nhiều doanh nghiệp thẩm định giá, đại diện Hội thẩm định giá Việt Nam, đại diện Sở Tài chính một số tỉnh thành phía Nam, đại diện một số trường đại học có giảng dạy, nghiên cứu về thẩm định giá doanh nghiệp.

Về cơ bản, các ý kiến tham gia thống nhất về sự cần thiết ban hành, bố cục và những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư. Các ý kiến tham gia tập trung vào các nội dung: phạm vi điều chỉnh của dự thảo Tiêu chuẩn; sử dụng báo cáo tài chính trong thẩm định giá; tiêu chí, số lượng doanh nghiệp so sánh trong phương pháp chỉ số bình quân; xác định giá trị thị trường các khoản đầu tư, tài sản vô hình, tài sản đặc thù, đánh giá lại các khoản phải thu, phải trả, nợ khó đòi, tỷ giá, dự phòng trong phương pháp tài sản; giai đoạn dự báo dòng tiền, lãi suất nợ vay, thuế thu nhập doanh nghiệp, phụ phí rủi ro trong phương pháp dòng tiền chiết khấu; kết luận giá trị doanh nghiệp.

Chủ trì Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Truyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá đã ghi nhận ý kiến tham gia của các đại biểu, theo đó, sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi trình Bộ ban hành để Thông tư khi được ban hành bảo đảm tính khả thi, thuận lợi trong thi hành./.