BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NH
À NƯỚC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3241/KBNN-KSC
V/v thời hạn hiệu lực của Thông tư s108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2016

Kính gửi:

Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Sở Giao dịch KBNN.

Ngày 30/6/2016 Kho bạc Nhà nước nhận được Thông tư số 108/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, theo đó Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2016 (Kho bạc Nhà nước đã đưa Thông tư này lên Cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước ngày 18/7/2016).

2. Ngày 21/7/2016, Kho bạc Nhà nước nhận được Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 do Bộ Tài chính gửi lại, theo đó Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 (thay cho hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2016 tại Thông tư Kho bạc nhà nước đã nhận ngày 30/6/2016) và thực hiện thu hồi Thông tư số 108/2016/TT-BTC mà Kho bạc Nhà nước đã nhận ngày 30/6/2016.

Đề nghị Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước (viết tắt là Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố) thực hiện rà soát các hồ sơ, thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định tại Thông tư số108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) và Công văn số 3171/KBNN-KSC ngày 18/7/2016 của Kho bạc Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về công tác kiểm soát chi NSNN theo Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ; Chỉthị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kho bạc Nhà nước tnh, thành phố phối hợp với chủ đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

(Kho bạc Nhà nước gi kèm Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính).

Trong quá trình thực hin, nếu có vướng mắc cần phn ánh kịp thời về Kho bạc Nhà nước (Vụ Kim soát chi) đ được hướng dn./.

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lãnh đạo Bộ (đ báo cáo);
Lãnh đạo KBNN (đ báo cáo);
Các đơn vị thuộc BTC: Vụ NSNN, Vụ ĐT, Vụ HCSN;
Các đơn vị thuộc KBNN;
Lưu: VT, KSC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Hồng