Công văn số 12425 /BTC-QLG ngày 7/9/2016 của Bộ Tài chính V/v xây dựng, thẩm định và ban hành giá dịch vụ quy định tại Luật phí và lệ phí

Theo quy định tại Luật phí, lệ phí có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 thì hiện có một số dịch vụ được chuyển từ danh mục phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá

Thông tin chi tiết xem tại đây!

Công văn số 12425 /BTC-QLG