Ngày 26/11, Bộ Tài chính đã có công văn số 16363/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về điều hành kinh doanh xăng dầu.

binh- on- gia- xang- dau

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích, mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 27/10/2013 đến ngày 25/11/2013 các mặt hàng xăng dầu .

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở theo tính toán như trên, Bộ Tài chính thông báo đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối:

Thứ nhất, tiếp tục giữ ổn định giá bán; mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá; lợi nhuận định mức đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen, dầu hỏa như hiện hành.

Thứ hai, Đối với mặt hàng dầu madut: Giữ ổn định giá bán như hiện hành đồng thời ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá (từ 200 đồng/kg xuống 0 đồng/kg).

Thời điểm thực hiện ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng dầu madut từ: 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11 năm 2013.

Bộ Tài chính thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Tài chính Công Thương để Liên Bộ theo dõi, giám sát theo quy định.

Nguồn:  mof.gov.vn/