Hồ sơ yêu cầu thẩm định giá động sản:

/Hồ sơ cho thẩm định giá TĐG ĐS.pdf