Hội nghị đánh giá thi hành Luật giá và các văn bản hướng dẫn chuyên đề về quản lý điều hành giá

Luật giá và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất đồng bộ cho công tác quản lý giá theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước và phù hợp với các cam kết quốc tế.

Đó là nhận định chung của đại diện một số Bộ, ngành và các Sở Tài chính tại Hội nghị đánh giá thi hành Luật giá và các văn bản hướng dẫn chuyên đề về quản lý điều hành giá tại Thành phố Huế trong các ngày 26-27/11/2018. Hệ thống văn bản pháp luật về giá được hoàn thiện đã đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý giá ở Trung ương và địa phương, bảo đảm khuyến khích cạnh tranh về giá, phát huy vai trò của giá cả trong cơ chế kinh tế thị trường; các tổ chức, cá nhân được quyền tự định giá, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh; nhà nước thực hiện điều hành, điều tiết giá thông qua các quy định về đăng ký giá, kê khai giá; kiểm soát các yếu tố hình thành giá, kịp thời xử lý các trường hợp tăng giá bất hợp lý so với tác động của yếu tố đầu vào. Cơ chế quản lý giá đối với những hàng hóa dịch vụ Nhà nước còn định giá đã có tác dụng ngăn ngừa tình trạng độc quyền, tăng giá không hợp lý gây thiệt hại cho người tiêu dùng, bảo đảm được quyền lợi cho các bên tham gia thị trường; góp phần thực hiện nhiệm vụ bình ổn mặt bằng giá nói chung của nền kinh tế…

Kết quả đạt được trong công tác quản lý, điều hành giá thời gian qua đã góp phần quan trọng trong công tác điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, kiểm soát CPI hàng năm theo đúng mục tiêu Quốc Hội đề ra; kết quả công tác quản lý, điều hành giá hàng năm cho thấy, công tác phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương luôn được quan tâm đẩy mạnh để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong qua trình tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giá.

Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý giá theo quy định của Luật giá cho thấy sau 5 năm áp dụng đã đánh dấu một bước cơ bản hoàn thiện thể chế quản lý giá, tạo ra khuôn khổ pháp lý thuận lợi để quản lý giá theo cơ chế giá thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại một số Luật, văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành cũng có các quy định cụ thể về quản lý giá đối với một số mặt hàng cụ thể, đòi hỏi trong thời gian tới cần phải triển khai rà soát tổng thể Luật giá với các luật để xác định những vấn đề cần hoàn thiện dễ thống nhất thực hiện.

Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ngành và đại diện Sở Tài chính các tỉnh đã tích cực tham luận và đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào những quy định còn có sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật giá và pháp luật chuyên ngành; danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, thực hiện bình ổn giá và kê khai giá; công tác định giá Nhà nước, việc triển khai các quy định pháp luật về dịch vụ chuyển từ phí sang giá do Nhà nước định giá; phân công, phân cấp thẩm quyền trong quản lý giá; thẩm định giá của Nhà nước; xây dựng và triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Hội nghị được triển khai là một trong nội dung thuộc kế hoạch tổng kết thi hành luật sau 5 năm thực hiện theo quy định tại luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các ý kiến sẽ được tổng hợp chung và sẽ là một bước quan trọng để tiếp tục triển khai các hoạt động thuộc quy trình đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *