BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1033/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2016 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-BKHĐT ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này một snội dung điều chnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1739/QĐ-BKHĐT ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị: Cục Quản lý đấu thầu, Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Vụ Hợp tác xã, Vụ Quản lý Quy hoạch và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các đ/c Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
– Thanh tra Chính phủ;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Bộ Giao thông Vận tải;
– UBND các tnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Dương, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Kon Tum, Lâm Đồng;
– S KH&ĐT tnh Gia Lai;
– BQL các KKT tỉnh Hà Tĩnh;
– BQL các KCN tnh Cà Mau;
– Văn phòng Bộ (phòng TH; Tài vụ);
– Trung tâm tin học (đăng tải trên trang web của Bộ);
– Lưu: VT, TTr (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Trung

 

DANH MỤC

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2016 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1. Không tiến hành cuộc thanh tra, kiểm tra sau:

Danh mục

Nội dung thanh tra, kim tra

Đơn vị chủ trì

C.I.10

Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án thuộc Chương trình phát triển rừng bền vững tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Vụ Kinh tế Nông nghiệp

C.II.25

C.II.26

Kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản của Bộ về hướng dẫn công tác TĐKT của Ngành KH&ĐT, việc triển khai phong trào thi đua Khối, Cụm tại BQL các KKT tỉnh Tĩnh, BQL các KCN tỉnh Cà Mau

Vụ Thi đua Khen thưởng

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các cuộc kiểm tra sau:

Danh mục

Nội dung kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian

Ghi chú

C.I.12

Kiểm tra công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tchức thực hiện pháp luật về đấu thầu và hoạt động kiểm tra về đấu thầu trên địa bàn Hà Tĩnh

Cục Quản lý Đấu thầu

Các đơn vị có liên quan (tùy tính chất của cuộc kiểm tra)

Quý IV

 

C.I.13

Kiểm tra việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu tại thành phố Cần Thơ

Quý III

 

C.I.15

Kiểm tra việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xut trong nước trong công tác đấu thầu tại Bình Dương

Cục Quản lý đấu thầu

Quý IV

 

C.I.16

Kiểm tra công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu và hoạt động kiểm tra đấu thầu trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu

Quý III

 

C.II.18

Kiểm tra: việc thực hiện quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh; việc thực hiện quy định của Luật Hợp tác xã của Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tnh Gia Lai

Cục ĐKKD Vụ HTX

 

Quý III

Cục QLĐKKD chủ trì chính

3. Điều chỉnh đối tượng kiểm tra của cuộc kiểm tra sau:

Danh mc

Nội dung kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian

Ghi chú

C.III.23

Kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế – Xã hội các tỉnh Kom Tum, Lâm Đng

Vụ Quản lý Quy hoạch

– Các Vụ: KTĐP&LT, KTNN, Vụ KTCN, KTDV, GS&TĐĐT; KKT, Viện CLPT

Quý III

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *