UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 22/2016/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 514/TTr-SCT ngày 06 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số33/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Ngọc An

 

QUY CHẾ

TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 22/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Lai Châu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là cơ quan hữu quan) trong công tác đấu tranh tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng và UBND các huyện, thành phố.

b) Ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389/ĐP); Ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thành phố (Ban Chỉ đạo 389 huyện, thành phố).

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động

1. Về trách nhiệm

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng căn cứ chức năng, nhiệm vụ đượcgiao và phân công trách nhiệm trong Quy chế này chịu trách nhiệm chỉ đạo, tchức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, ngành mình quản lý theo nguyên tắc:

– Bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

– Mi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và tổ chức phối hp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các cơ quan khác có trách nhiệm phối hp, tham gia với lực lượng chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Trường hợp phát hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả trên địa bàn hoặc lĩnh vực cơ quan khác chủ trì thì cơ quan phát hiện thông báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm chủ trì xử lý để phối hợp hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

b) Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, địa phương mình trực tiếp quản lý. Trưởng Ban Chỉ đạo 389 huyện, thành phố giúp Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

c) Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP giao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, lực lượng thuộc và trực thuộc chủ động tổ chức việc phối hợp hoạt động, trong đó có phân định cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo từng chuyên đề, lĩnh vực và địa bàn cụ thể, chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Về quan hệ phối hợp hoạt động

a) Quan hệ phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các cơ quan hữu quan phải tuân thủ đúng pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, tránh sơ hở, chồng chéo trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ.

b) Quan hệ phối hợp hoạt động được tiến hành trên cơ sở yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời gian, địa bàn, lĩnh vực cụ thể và được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; quá trình phối hợp không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian trong kiểm tra, xử lý hàng hóa vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

c) Việc trao đổi thông tin tội phạm, điều tra, thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải bảo đảm quy định về chế độ bảo mật.

Chương II

TRÁCH NHIỆM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389/ĐP

 

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch UBND tỉnh giao, Ban Chỉ đạo 389/ĐP có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, các đơn vị chức năng và các địa phương thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Chỉ đạo các cơ quan hữu quan thực hiện nội dung, mối quan hệ phối hợp quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quy chế này để tạo sự thống nhất việc chỉ đạo trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

4. Thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có tổ chức, quy mô lớn, phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội; kiểm tra tình hình phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.

5. Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kiến nghị xử lý đối với tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Tiến hành tổng kết, đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả định kỳ và theo chuyên đề, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

7. Chỉ đạo các sở, ban ngành, các đơn vị chức năng và UBND các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

 

Điều 4. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

1. Sở Công Thương

a) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực thi công tác quản lý thị trường trong phạm vi toàn tỉnh; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương; hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu, các hoạt động thương mại, dịch vụ thương mại trên thị trường; chống đầu cơ, găm hàng, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả và các vi phạm về giá, ghi nhãn hàng hóa, sản xuất, sở hữu trí tuệ và các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật khác trên thị trường nội địa; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hoá là sản phẩm công nghiệp lưu thông trên thị trường. Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra xử lý các vi phạm về sở hữu công nghiệp, đo lường, chất lượng hàng hóa; phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch kiểm tra xử lý các vi phạm về bản quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý cạnh tranh, chống độc quyền, chống cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp.

d) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình điều tra các hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá; hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh; áp đặt giá mua, giá bán hàng hoá, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng; thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường; hành vi bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, thẩm định giá; xử lý các hành vi vi phạm về giá, thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

b) Đề xuất chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí bảo đảm điều kiện làm việc, thông tin liên lạc, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cho các cơ quan chức năng phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

c) Phối hợp với các cơ quan hữu quan trong quá trình kiểm tra, kiểm soát các hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá; hành vi cạnh tranh không lành mạnh về giá, hành vi bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.

3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phát hiện, bắt giữ, điều tra, xác minh làm rõ đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu có tổ chức, quy mô lớn để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý đối với các vụ việc chống người thi hành công vụ, những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu theo quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế tiến hành các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, điều tra, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát môi trường phối hợp với cá cơ quan chức năng phát hiện, dừng, bắt giữ các phương tiện vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, hàng gian lận thương mại trên các tuyến giao thông.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Chủ trì công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới để kịp thời phát hiện, ngặn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới. Phát hiện, điều tra các tụ điểm, ổ nhóm, đường dây buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả trên địa bàn khu vực biên giới và qua lại hai bên biên giới. Trường hợp có căn cứ xác định phương tiện vận tải chở hàng hoá buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đang di chuyển ra ngoài địa bàn quản lý thì tiếp tục truy đuổi người, phương tiện có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá từ biên giới vào nội địa, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Công an, Quản lý thị trường trên địa bàn để phối hợp bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với lực lượng Hải quan và các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ tại cửa khẩu và các địa bàn kiểm soát hải quan theo quy định của pháp luật.

c) Tuyên truyền, vận động Nhân dân ở khu vực biên giới, các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

d) Thực hiện hợp tác quốc tế với lực lượng chức năng của tỉnh Vân Nam – Trung Quốc trong việc tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu; trao đổi thông tin, phối hợp điều tra bắt giữ, chuyển giao tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất hàng giả trên địa bàn qua lại hai bên biên giới.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá; các văn bản liên quan trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sở hữu trí tuệ theo lĩnh vực được phân công; các hoạt động đánh giá sự phù hợp liên quan đến giám định, thử nghiệm hàng hoá phục vụ cho công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, để xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ theo lĩnh vực được phân công.

6. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, hương liệu thực phẩm, đá thực phẩm (Nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm), dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm theo quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo Thanh tra chuyên ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; quản lý về giá thuốc, thực hiện các biện pháp bình ổn giá thuốc trên thị trường; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu, động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm và những loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

b) Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi thú y chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ thực vật, động vật thủy sinh nguy cấp, quý hiếm.

c) Chỉ đạo Thanh tra chuyên ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo và sử dụng các loại nguyên liệu, vật tư phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp; vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản; thủy sản giả, kém chất lượng, cấm sử dụng và ngoài danh mục cho phép, nhập lậu giống vật nuôi, giống cây trồng (trừ phân bón vô cơ); thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối theo quy định của pháp luật.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong việc nhận, gửi, chuyển phát thư, kiện, gói hàng hóa qua mạng bưu chính; xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm được nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép; viễn thông và công nghệ thông tin.

b) Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí của địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; những tác động xấu đối với kinh tế, xã hội từ hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; về bản quyền phần mềm; chống buôn lậu văn hóa phẩm, in sang băng đĩa lậu; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

10. Sở Giao thông vận tải

a) Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng các phương tiện vận tải.

b) Chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc ngành tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu trong hoạt động vận tải. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, kiểm soát phương tiện vận tải tạm nhập, mang biển số nước ngoài sử dụng tại địa bàn tỉnh nhằm phát hiện kịp thời các phương tiện nhập lậu hoặc lưu hành trái phép.

11. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan liên quan trong việc triển khai, thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

12. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra hoạt động nhập khẩu đối với hàng hóa có ảnh hưởng tới môi trường thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập khẩu bao gồm cả phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan.

13. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc đấu tranh phòng, chống các loại tiền giả lưu thông trên thị trường; tổ chức giám định tiền giả, tiền nghi giả.

14. Cục Thuế tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thanh tra, kiểm tra thuế và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách; quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng; phòng chống gian lận về thuế và xử lý các hành vi vi phạm về thuế theo thẩm quyền.

15. Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng

a) Chủ trì kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải trong phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan; thực hiện và tổ chức công tác phối hợp trong đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật Hải quan; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Ngoài phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật Hải quan; trao đổi thông tin Hải quan và công tác điều tra, bắt giữ, chuyển giao tội phạm.

c) Trường hợp có căn cứ xác định hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới, phương tiện vận tải chở hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đang di chuyển từ địa bàn hoạt động Hải quan ra ngoài địa bàn hoạt động Hải quan thì cơ quan Hải quan tiếp tục truy đuổi, thông báo cho cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường trên địa bàn để phối hợp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

16. Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

Phối hợp với các cơ quan hữu quan thuộc địa bàn quản lý trong công tác tuyên truyền, kiểm tra và tổng hợp kết quả hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong Khu kinh tế cửa khẩu.

17. Các sở, ban, ngành có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc thiểu số, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không tiếp tay vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; tổ chức việc quản lý sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; phòng, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, nhằm ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng giao lưu hàng hóa.

Điều 5. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố

1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường của tỉnh và các huyện, thành phố khác trong việc tổ chức quản lý thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Kiến nghị, đề xuất kịp thời với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP, các sở, ban, ngành của tỉnh sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Bố trí kinh phí, đảm bảo điều kiện làm việc cho Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố để thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định pháp luật.

 

Chương III

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 6. Nội dung phối hợp

 

Căn cứ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh, bám sát tình hình thực tiễn trên từng địa bàn, lĩnh vực và theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi quản lý, các cơ quan hữu quan chủ động xác lập quan hệ phối hợp hoạt động trong việc:

1. Phân định phạm vi trách nhiệm quản lý và hoạt động.

2. Xây dựng kế hoạch, phương án công tác, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; những vấn đề có liên quan đến ngành hoặc địa phương khác cần có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất với các cơ quan liên quan.

3. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp hành chính, kinh tế, giáo dục, tuyên truyền để đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Phát hiện, thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, gồm:

a) Thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong ngành và trên địa bàn, dự báo tình hình thị trường, cung cầu hàng hoá, giá cả; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng giai đoạn; những quy định mới của pháp luật trong hoạt động quản lý biên giới, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước, chính sách khu kinh tế cửa khẩu, phi thuế quan, chính sách dân cư biên giới, chính sách quản lý đối với từng ngành hàng, mặt hàng. Trong trường hợp có những vấn đề đột xuất, phức tạp thì kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo 389/ĐP (qua Sở Công Thương) để thông báo cho các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

b) Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm; về các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác.

c) Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ của các ngành, địa phương; thông tin về những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm của từng ngành, từng địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác.

d) Thông tin về kỹ thuật phòng, chống và các tiến bộ khoa học, kỹ thuật có thể áp dụng khi các cơ quan chức năng thi hành nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

đ) Các thông tin, tài liệu khác theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

5. Chỉ đạo và tổ chức tuần tra, thanh tra, điều tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, gồm:

a) Tổ chức lực lượng kiểm tra, phương tiện để ngăn chặn; tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ việc theo yêu cầu.

b) Phối hợp trong quá trình điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và theo quy định của các cơ quan pháp luật.

c) Khi xử lý có sự bàn bạc thống nhất giữa các bên tham gia.

d) Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân được kiểm tra, kiểm soát có những hành vi vi phạm mà không thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, thì đơn vị kiểm tra, kiểm soát thông báo và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

đ) Khi cần thiết có thể tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát liên ngành để phối hợp kiểm tra. Cơ quan chủ trì, phối hợp kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Các cơ quan tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên môn, phương tiện trong quá trình kiểm tra và xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp.

e) Trong trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của nhiều cơ quan, đơn vị thì giao Ban Chỉ đạo 389/ĐP chủ trì tổ chức sự phối hợp để xem xét xử lý cho phù hợp.

6. Đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh những vấn đề mới trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác để các Bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

7. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng lực lượng theo yêu cầu công tác; hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi; tổ chức giao lưu, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

8. Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền

a) Tuyên truyền, phát động quần chúng Nhân dân tham gia phòng, chống các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

9. Phối hợp với các doanh nghiệp, các Hiệp hội, ngành hàng liên quan và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người tiêu dùng; các hiệp hội, doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ để làm căn cứ kiểm tra và xử lý vi phạm.

Điều 7. Các mối quan hệ phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong quan hệ phối hợp

1. Các mối quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gồm:

a) Phối hợp giữa các cơ quan hữu quan của địa phương với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước.

b) Phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng trong tỉnh.

c) Phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng trong tỉnh với UBND các huyện, thành phố.

d) Phối hợp giữa các địa phương theo tuyến, địa bàn trọng điểm thuộc tỉnh.

2. Trách nhiệm của các cơ quan chủ trì triển khai các mối quan hệ phối hợp được quy định tại Khoản 1 Điều này:

a) Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP:

– Chỉ đạo, tổ chức, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo 389/ĐP trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định tại Điều 3 Quy chế này.

– Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch, phương án, giải pháp phòng ngừa đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với từng lĩnh vực, từng tuyến địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ; giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều sở, ban, ngành, nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh.

– Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương, giúp Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo đầy đủ, kịp thời lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định.

– Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các Bộ, ngành liên quan về các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

– Chỉ đạo tổ chức việc phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết.

– Đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kiến nghị xử lý tập thể, cá nhân có biểu hiện bao che, bảo kê, thông đồng, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

– Chỉ đạo, tổ chức, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố trong việc phối hợp công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương mình.

– Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch phương án, đề án kiểm tra, kiểm soát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng ban, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều ngành thuộc địa phương mình.

– Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương báo cáo kịp thời với Ban Chỉ đạo 389/ĐP (qua Sở Công Thương).

– Chỉ đạo tổ chức việc phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết.

– Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân cam kết không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, gian lận thương mại và hàng giả.

– Có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các tổ chức, cá nhân ở địa phương khác đến tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn, khu vực biên giới và qua lại hai bên biên giới.

3. Trách nhiệm của các cơ quan phối hợp để triển khai mối quan hệ phối hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy chế này

a) Thực hiện đầy đủ, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc các chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp đã tham gia ký kết với các đơn vị phối hợp.

b) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc báo báo đột xuất với cơ quan chủ trì theo quy định chung về tình hình thị trường, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

c) Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của đơn vị chủ trì thì đơn vị được yêu cầu phối hợp phải hỗ trợ, tạo điều kiện, tăng cường lực lượng, phương tiện kịp thời để ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, kinh doanh trái phép và các vi phạm khác.

d) Tham dự các phiên họp do cơ quan được giao chủ trì triệu tập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho phiên họp theo yêu cầu.

đ) Tham gia xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có liên quan đến trách nhiệm của cơ quan mình đúng quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Sơ kết, tổng kết, báo cáo và khen thưởng, kỷ luật

1. Công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và chế độ báo cáo

a) Các cơ quan hữu quan tiến hành sơ kết (định kỳ 6 tháng), tổng kết (định kỳ hàng năm) để đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp theo Quy chế này và tổng hợp cùng báo cáo công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả báo cáo Ban Chỉ đạo 389/ĐP (báo cáo 6 tháng trước ngày 18/6, báo cáo năm trước ngày 20/12 qua Sở Công Thương tỉnh Lai Châu; điện thoại 02313.899.389, Email: bcd389lc@gmail.com), để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

b) Hình thức sơ kết, tổng kết

– Ban Chỉ đạo 389/ĐP chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này và theo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh.

– Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan hữu quan tổ chức sơ kết, tổng kết với các mối quan hệ phối hợp theo chức năng hoặc quy chế đã tham gia ký kết.

2. Khen thưởng, kỷ luật

a) Khen thưởng: Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, thực thi nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

b) Kỷ luật: Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hợp để tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách.

b) UBND các huyện, thành phố ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng ở địa phương mình trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Căn cứ Quy chế này, Ban Chỉ đạo 389/ĐP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Ban Chỉ đạo 389/ĐP (qua Sở Công Thương tỉnh Lai Châu) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *