BỘ TÀI CHÍNH

CỤC QUẢN LÝ GIÁ

_____

Số: 34/QĐ-QLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch của Cục Quản lý giá thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và chương trình công tác năm 2016 của Bộ Tài chính

____________________________

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Chương trình công tác năm 2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BTC ngày 08/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Chương trình công tác năm 2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-BTC ngày 17/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp, Phân tích, Dự báo và Chánh Văn phòng Cục Quản lý giá,

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Cục Quản lý giá triển khai thực hiện Quyết định số 69/QĐ-BTC ngày 08/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Chương trình công tác năm 2016 của Bộ Tài chính (Gọi tắt là Quyết định số 69/QĐ-BTC).

Điều 2. Căn cứ vào Quyết định số 69/QĐ-BTC và nội dung Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này, các đồng chí Lãnh đạo Cục chủ động chỉ đạo khối công tác đã được phân công phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu Bộ đề ra tại Quyết định số 69/QĐ-BTC.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục:

– Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BTC và Kế hoạch kèm theo Quyết định này, chủ động xây dựng chương trình công tác của đơn vị và chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác.

– Ngoài các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh nhiệm vụ mới và những công việc cần phối hợp với các đơn vị có liên quan, Thủ trưởng đơn vị chủ động báo cáo lãnh đạo Cục, đề xuất kế hoạch triển khai phối hợp thực hiện.

– Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng, các đơn vị kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch và gửi báo cáo về Phòng Tổng hợp, Phân tích, Dự báo đồng thời gửi Văn phòng Cục để tổng hợp.

– Đối với các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình xây dựng Thông tư/Thông tư liên tịch đã được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 2806/QĐ-Bộ Tài chính ngày 29/12/2015:

+ Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo tiến độ xây dựng các đề án và gửi về phòng CSG&TĐG trước ngày 13 hàng tháng để phòng CSG&TĐG tổng hợp trình Cục gửi Vụ Pháp chế trước ngày 14 hàng tháng; đồng thời, gửi Văn phòng Bộ (cả bản giấy và bản file mềm theo địa chỉ tonghopthuky-vpb@mof.gov.vn) để tổng hợp vào Báo cáo giao ban Bộ Tài chính định kỳ.

Điều 4. Phòng Tổng hợp, Phân tích, Dự báo:

– Tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP tại Phụ lục 01 của Quyết định 69/QĐ-BTC, trình Cục phê duyệt trước ngày 18 hàng tháng, gửi Vụ Ngân sách nhà nước để tổng hợp chung.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này và các nhiệm vụ phát sinh khác.

Điều 5: Văn phòng Cục

– Tổng hợp và kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch và các nhiệm vụ thường xuyên năm 2016 của Cục nêu tại Phụ lục 02 của Quyết định 69/QĐ-Bộ Tài chính tại báo cáo giao ban hàng tháng trình Cục và gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 20 hàng tháng và tháng cuối quý để tổng hợp vào Báo cáo giao ban Bộ Tài chính định kỳ.

– Theo dõi, đôn đốc, báo cáo Lãnh đạo Cục chỉ đạo triển khai công việc đã được phân công tại Kế hoạch này đối với các đơn vị trong Cục; có ý kiến đánh giá trong cuộc họp giao ban và khi xét bình bầu thi đua cuối năm về thực hiện Quyết định này của các đơn vị thuộc Cục.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:  

– Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

– Lãnh đạo Cục (để chỉ đạo thực hiện);

– VP Bộ, Vụ NSNN, Vụ Pháp chế;

– Các đơn vị thuộc Cục (để thực hiện)

– Lưu: VT, THPTDB..

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn