BỘ TÀI CHÍNH

_____

Số: 394/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài Chính,

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Hà Nội và Cục trưởng Cục Quản lý giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 163/TĐG cấp ngày 24/9/2015 đối với Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Hà Nội kể từ ngày ký Quyết định thi hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Điều 2. Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ thài chính Hà Nội phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Hà Nội phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày quyết định thi hồi có hiệu lực và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Điều 4. Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:  

– Như điều 3;

– Lãnh đạo Bộ (để b/c);

– Hội Thẩm định giá Việt Nam;  

– Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

– Website Cục QLG (để đăng tin);

– Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Đã ký

Nguyễn Anh Tuấn

attachfileTệp nội dung đính kèm

icon-download Quyết định số 394/QĐ-BTC ngày 2/3/2016 của Bộ Tài Chính