Ngày 16/5/2016, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo tại Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá. Theo đó bao gồm các tài liệu đính kèm:

Tệp nội dung đính kèm

1. Du thao ND sua ND 177 hoi thao Ninh Binh_11.5.2016

2. To trinh CP ND sua doi ND177_11.5.2016

3. BANG DE XUAT SUA DOI NGHI DINH SO 177_11.5.2016

4.DM Nha nuoc dinh gia kem To trinh CP hoi thao Ninh Binh_11.5.2016

4. Noi dung can xin y kien tai hoi thao Ninh Binh_11.5.2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *