BỘ TÀI CHÍNH

_____

Số: 127/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá,

chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá

đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016

____________________________

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 148/TĐG đối với Công ty TNHH Tư vấn và thẩm định giá Sao Mộc (Quyết định số 227/QĐ-BTC ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá); xóa tên Công ty TNHH Tư vấn và thẩm định giá Sao Mộc và toàn bộ thẩm định viên về giá hành nghề tại Công ty ra khỏi Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/01/2016 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Thông báo số 19/TB-BTC), kể từ ngày 13/01/2016, cụ thể:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Lê Hoàng Linh 1978 Nam Hà Nội V09.252 01/07/2010
2 Nguyễn Huỳnh Như 1984 Nữ Trà Vinh TĐV VII11.619 27/9/2012
3 Nguyễn Mạnh Hùng 1978 Nam Hải Dương TĐV VIII13.812 10/12/2013
4 Nguyễn Vân Anh 1978 Nữ Nghệ An TĐV VI10.328 05/10/2011
5 Nguyễn Văn Nhật 1983 Nam Nam Định TĐV IX14.1169 20/01/2015

2. Điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2016 như sau:

2.1. Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá miền Trung

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật và điều chỉnh chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 03/3/2016 từ thẩm định viên Lê Minh Sơn – số thẻ 06078Đ1 cấp ngày 13/01/2009 sang thẩm định viên Nguyễn Đức Toàn – số thẻ V09.294 cấp ngày 01/7/2010.

– Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá miền Trung:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Trung Kiên 03/7/1976 Nam Quảng Ngãi TĐV X15.1323 28/12/2015

Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu điện

Bổ sung Chi nhánh Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu điện (thực hiện toàn bộ công việc thẩm định giá) kể từ ngày 03/3/2016 với 02 thẩm định viên về giá hành nghề, trong đó thẩm định viên Nguyễn Anh Tuấn được điều chuyển từ Công ty sang hành nghề tại Chi nhánh Công ty, cụ thể:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Anh Tuấn 1966 Nam Hà Nam GĐCN III06135 13/01/2009
2 Bùi Thị Cẩm Ngọc 1983 Nữ Quảng Ninh TĐV IX15.1360 28/12/2015

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc

Bổ sung Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc (thực hiện toàn bộ công việc thẩm định giá) kể từ ngày 03/3/2016 với 02 thẩm định viên về giá hành nghề, cụ thể:

 

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Trần Huy Chiểu 1982 Nam Thái Bình GĐCN VII11.477 27/9/2012
2 Trần Thị Ngọc Diệp 1971 Nữ Bắc Giang TĐV VII11.486 27/9/2012

Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam

– Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Đình Thiện 1984 Nam Hà Nội TĐV X15.1411 28/12/2015
2 Đinh Việt Khánh 1985 Nam Thanh Hóa TĐV X15.1329 28/12/2015

– Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Chi nhánh Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam tại Hải Phòng:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Thanh Tú 1983 Nam Hải Dương TĐV X15.1438 28/12/2015

– Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Trung tâm Thẩm định giá và Đấu giá – Chi nhánh Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Duy Đức 1989 Nam Nghệ An TĐV X15.1275 28/12/2015

Công ty CP Đầu tư và Định giá AIC – Việt Nam

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 03 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Đầu tư và Định giá AIC – Việt Nam:

 

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Anh Tuấn 1986 Nam Nam Định TĐV X15.1440 28/12/2015
2 Nguyễn Trung Dũng 1989 Nam Hải Dương TĐV X15.1265 28/12/2015
3 Nguyễn Thị Dương Phương Thảo 1989 Nữ Hà Nội TĐV X15.1405 28/12/2015

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 03 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Lê Thị Hiền 1990 Nữ Thanh Hóa  TĐV X15.1293 28/12/2015
2 Ngô Việt Bách 1981  Nam Bắc Giang TĐV X15.1239 28/12/2015
3 Lương Xuân Phong 1987 Nam Bắc Ninh  TĐV X15.1372 28/12/2015

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Định giá Sơn Long

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Định giá Sơn Long:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Phi Hùng 1973 Nam Thanh Hóa TĐV X15.1308 28/12/2015
2 Nguyễn Tiến Dũng 1977 Nam Quảng Trị TĐV X15.1263 28/12/2015

Công ty CP Định giá và Đầu tư Việt

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Định giá và Đầu tư Việt:

 

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Hoàng Quốc Hưng 1981 Nam Hà Nội TP X15.1314 28/12/2015
2 Đặng Quốc Khánh 1986 Nam Ninh Bình TP X15.1328 28/12/2015

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Thị Lan 1959 Nữ Thanh Hóa X15.1333 28/12/2015
2 Nguyễn Hoàng Hồ Nam 1987 Nam Thanh Hóa TĐV X15.1354 28/12/2015

Công ty TNHH Định giá CIMEICO

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Định giá CIMEICO:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Phương Mai 1983 Nữ Bắc Ninh TĐV X15.1348 28/12/2015
2 Nguyễn Hạnh Nguyên 1990 Nữ Hà Nội TĐV X15.1364 28/12/2015

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An

– Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An – Chi nhánh Hà Nội:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Thái Thị Thu Hiền 1987 Nữ Hà Tĩnh TĐV X15.1295 28/12/2015

– Xóa tên kể từ ngày 25/01/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Hoàng Đình Quốc Minh 1975 Nam Khánh Hòa TĐV III06114 13/01/2009

Công ty CP Thẩm định giá EXIM

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thẩm định giá EXIM:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Trần Thị Kim Ngân 1989 Nữ Tiền Giang TĐV X15.1357 28/12/2015

Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn MHD

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn MHD:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Kim Ngọc 1983 Nam Phú Thọ TĐV X15.1361 28/12/2015

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

Xóa tên kể từ ngày 01/02/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/1/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Kiểm toán ASCO:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Hồng Nhung 1980 Nữ Hà Nội TĐV VIII13.899 10/12/2013

 

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn có liên quan./.

Nơi nhận:  

– Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

– Hội Thẩm định giá Việt Nam;  

– Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

– Website Cục QLG (để đăng tin);

– Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Đã ký

Nguyễn Anh Tuấn

attachfileTệp nội dung đính kèm

icon-download Quyết định số 394/QĐ-BTC ngày 2/3/2016 của Bộ Tài Chính