BỘ TÀI CHÍNH

HỘI ĐỒNG THI THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Số: 187/TB-HĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Thời gian, địa điểm thi, lịch thi, danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ XI

 

Hội đồng thi thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XI thông báo thời gian, địa điểm thi, lịch thi và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ XI như sau:

  1. Thời gian thi: Từ ngày 19/8/2016 (Thứ Sáu) đến hết ngày 21/8/2016 (Chủ Nhật).
  2. Địa điểm thi: Trường Trung cấp kinh tế Hà Nội, Số 102 Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội.
  3. Lịch thi: (Phụ lục 1 Đính kèm).
  4. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi: (Phụ lục 2 Đính kèm)
  5. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi: (Phụ lục 3 Đính kèm)
  6. Yêu cầu
  • Thí sinh có mặt tại địa điểm thi vào hồi 07h30 ngày 19/8/2016 (Thứ Sáu) để dự Lễ khai mạc kỳ thi, nghe phổ biến nội quy và những vấn đề cần chú  ý khi thi; sau đó thí sinh sẽ nhận phòng thi, kiểm tra số báo danh và các thông  tin liên quan; dự thi môn thi đầu tiên theo lịch thi. Các buổi thi, thí sinh cần có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục
  • Thí sinh khi đến thi phải xuất trình cho giám thị phòng thi: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
  • Thí sinh tự kiểm tra, đối chiếu các thông tin cá nhân, số môn đăng ký dự thi… trong danh sách, nếu có vấn đề gì thắc mắc, phản ánh về Hội đồng thi trước ngày 30/7/2016 để kịp thời giải quyết.
  • Người đăng ký dự thi nhưng không đủ điều kiện dự thi, người đủ điều kiện dự thi nhưng có đơn xin không tham dự kỳ thi được Hội đồng thi hoàn lại phí dự thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Hội đồng thi đăng thông báo này (trong giờ hành chính từ ngày 19/7/2016 đến ngày 29/7/2016).

Chi tiết liên hệ Văn phòng Hội đồng thi thẩm định viên về giá – Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính (số 28 Phố Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội); điện thoại 04.22202828-máy lẻ 4225, 4232, 4238)./.

Nơi nhận:

–  Các thí sinh đủ điều kiện dự thi;

–  Các thí sinh không đủ điều kiện dự thi;

–  Các thành viên HĐT

–  Cục TH&TKTC (để đăng tin);

–  Tổ kiểm tra giám sát các kỳ thi Bộ Tài chính;

–  Lưu: VT, HĐT.

TM. HỘI ĐỒNG THI CHỦ TỊCH

(Đã ký)

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *