BỘ TÀI CHÍNH

_____

Số: 229/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá,

chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá

đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016

____________________________

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Cấp lần đầu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho các doanh nghiệp sau:

1.1. Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú

Mã số Giấy chứng nhận: 202/TĐG cấp lần đầu ngày 21/4/2016

Tên doanh nghiệp viết tắt:THIEN PHU.VN

Địa chỉ trụ sở chính: Số  001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Qúa, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Số  001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Qúa, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1.2. Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội

1.3. Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định Vaska

2. Điều chỉnh thông tin tại một số doanh nghiệp Thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2016 như sau:

2.1 Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín

2.2 Công ty TNHH Thẩm định giá Hà Nội

2.3 Công ty TNHH Thẩm định giá Thành Tín

2.4 Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam

2.5 Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Thăng Long

2.6 Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam

2.7 Công ty CP Thẩm định giá IVC Việt Nam

2.8 Công ty TNHH MTV Đấu giá và Thẩm định giá Bảo Tín

2.9 Công ty CP giám định và Thẩm định EXIMVAS

2.10 Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư Việt Nam

2.11 Công ty TNHH Tư vấn, kế toán, thuế Việt Nam

Nơi nhận:  

– Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

– Hội Thẩm định giá Việt Nam;  

– Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

– Website Cục QLG (để đăng tin);

– Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Đã ký

Nguyễn Anh Tuấn

Thông tin chi tiết xem tại đây!

Thông báo số 229/TB-BTC ngày 10/5/2016 của Bộ Tài chính