BỘ TÀI CHÍNH

_____

Số: 248/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá,

chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá

đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016

____________________________

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

Điều chỉnh thông tin tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2016 như sau:

1. Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam

– Thay đổi nội dung tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 001/TĐG kể từ ngày 10/5/2016, cụ thể:

+ Điều chỉnh chức vụ Giám đốc Chi nhánh Miền Nam Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (TP. Hà Nội) kể từ ngày doanh nghiệp được cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá – ngày 10/5/2016 từ thẩm định viên Lâm Trường An – số thẻ I05001 cấp ngày 13/01/2009 sang thẩm định viên Nguyễn Thu Hằng – số thẻ IV06178 cấp ngày 13/01/2009.

+ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ trụ sở giao dịch của Chi nhánh Bắc Trung Bộ – Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam và ngày cấp CMT của Giám đốc Chi nhánh, cụ thể:

  Trụ sở chi nhánh: Số 15A Lê Khôi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

  Địa chỉ giao dịch: Số 15A Lê Khôi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

  Số CMND bà Nguyễn Thị Ngọc Lâm – người đứng đầu chi nhánh: 11956837 cấp ngày 22/9/2012

  + Thay đổi số điện thoại và fax của Chi nhánh Miền Nam Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (TP. Hà Nội), cụ thể:

Số điện thoại: 08.39407286 Fax: 08.39407187

+ Thay đổi số điện thoại và fax của Chi nhánh Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam tại Hải Phòng, cụ thể:

  Số điện thoại: 031.3715127 Fax: 031.3715129

  – Điều chuyển thẩm định viên Lâm Trường An – số thẻ I05001 cấp ngày 13/01/2009 từ Chi nhánh Miền Nam Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (TP. Hà Nội) sang đăng ký hành nghề thẩm định giá tại Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam, chức vụ: Thẩm định viên kể từ ngày 28/3/2016.

2. Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá HTC Việt Nam

Bổ sung 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá HTC Việt Nam:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Văn Dũng 1984 Nam Hà Nam TĐV IX14.1077

20/01/2015

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AC

  Bổ sung 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AC:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Huy Dũng 1988 Nam Nghệ An TĐV X15.1262 28/12/2015

Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ thương mại quốc tế Giai Minh

  Xóa tên kể từ ngày 25/4/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Mục 155 Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ thương mại quốc tế Giai Minh:

TT Thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Nguyễn Duy Quý 1986 Nam Thái Bình PP VII11.632 27/9/2012

3.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn có liên quan./.

Nơi nhận:  

– Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

– Hội Thẩm định giá Việt Nam;  

– Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

– Website Cục QLG (để đăng tin);

– Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Đã ký

Nguyễn Anh Tuấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *