BỘ TÀI CHÍNH

 

 

Số: 285/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016

                 __

 

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp, Bộ Tài chính thông báo:

 1. Cấp lần đầu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho các doanh nghiệp sau:
  • Công ty CP Thẩm định giá Trung Hải Ban Mê

Mã số Giấy chứng nhận: 205/TĐG cấp lần đầu ngày 13/5/2016 Tên doanh nghiệp viết tắt: THVALUATION.,JSC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 14 đường Tản Đà, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Số 14 đường Tản Đà, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thẩm định giá Trung Hải Ban Mê:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Lê Trung Hải 1975 Nam Hà Tĩnh TGĐ IX14.1106 20/01/2015
2 Nguyễn Hoàng Minh 1985 Nam Nam Định TP X15.1351 28/12/2015
3 Đặng Ngọc Hiền 1983 Nam Thừa Thiên Huế TĐV X15.1291 28/12/2015
 • Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Mã số Giấy chứng nhận: 206/TĐG cấp lần đầu ngày 13/5/2016 Tên doanh nghiệp viết tắt: BDO AUDIT., LTD

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ giao dịch: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Kiểm toán BDO:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

 

Chức vụ

 

Số thẻ

 

Ngày cấp

 

1

 

Bùi Văn Vương

 

1978

 

Nam

 

Hải Dương

 

GĐ TĐG

 

IX14.1231

 

20/01/2015

2 Phạm Tiến Hùng 1978 Nam Quảng Ninh TĐV VII11.554 27/09/2012
3 Phạm Văn Can 1970 Nam Hải Dương TĐV VIII13.725 10/12/2013
4 Vũ Thị Thu Hằng 1982 Nữ Nam Định TĐV VII11.532 27/09/2012
5 Vũ Thị Lý 1986 Nữ Thái Bình TĐV VIII13.858 10/12/2013
6 Phùng Thị Minh Quý 1983 Nữ Thanh Hóa TĐV IX14.1187 20/01/2015
7 Nguyễn Thị Thúy Ngà 1974 Nữ Hải Phòng TĐV V09.263 01/07/2010
 • Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Mã số Giấy chứng nhận: 207/TĐG cấp lần đầu ngày 13/5/2016 Tên doanh nghiệp viết tắt: VACO LLC CO.,LTD

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 168 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Tầng 4, số 168 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Kiểm toán VACO:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

 

Chức vụ

 

Số thẻ

 

Ngày cấp

 

1

 

Bùi Ngọc Bình

 

1975

 

Nam

 

Hà Nội

PTGĐ, GĐ TĐG  

VIII13.724

 

10/12/2013

2 Phạm Xuân Sơn 1981 Nam Hải Dương TP V09.274 01/7/2010
3 Doãn Thị Thùy Dung 1988 Nữ Hà Nội TĐV X15.1258 28/12/2015
 • Công ty TNHH Thẩm định giá và dịch vụ thương mại Hà Nội Mã số Giấy chứng nhận: 208/TĐG cấp lần đầu ngày 13/5/2016 Tên doanh nghiệp viết tắt: HNCV CO., LTD

Địa chỉ trụ sở chính: Số 13 xóm 1 Thanh Miến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành  phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Số 13 xóm 1 Thanh Miến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố  Hà Nội, Việt Nam

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Thẩm định giá và dịch vụ thương mại Hà Nội:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Nguyễn Thế Công 1986 Nam Hà Nội TGĐ VIII13.733 10/12/2013
2 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1978 Nữ Hà Nội TĐV VII11.549 27/9/2012
3 Bùi Ngọc Huyền 1982 Nữ Nam Định TĐV VIII13.819 10/12/ 2013
 1. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Công ty TNHH Thẩm định giá và tư vấn tài chính Việt Nam

Thay đổi nội dung tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 156/TĐG kể từ ngày 13/5/2016, cụ thể:

 • Số điện thoại của Trụ sở chính: 62826789
 • Số Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật: 024076000157 cấp ngày 15/3/2016, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
 • Số điện thoại của Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá 1 – Chi nhánh Miền Trung: 0917176862
 • Số điện thoại của Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá 2 – Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh: 0983129667.
 1. Điều chỉnh thông tin tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2016 như sau:
  • Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam
 • Bổ sung 02 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam:
 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Đặng Trọng Nghĩa 1978 Nam Vĩnh Phúc PTGĐ IV06201 13/01/2009
2 Nguyễn Phúc Dũng 1989 Nam Quảng Ninh TĐV IX14.1076 20/01/2015

– Xóa tên kể từ ngày 16/5/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Mục 3.11 Thông báo số 153/TB-BTC ngày 21/3/2016 tại Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Trần Quốc Long 1989 Nam Nghệ An PP X15.1342 28/12/2015
 • Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân

– Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân – Chi nhánh Cần Thơ:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

 

Chức vụ

 

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Đặng Thúy Uyên 1985 Nữ An Giang PGĐ X15.1444 28/12/2015

– Điều chuyển kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC tại Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân – Chi nhánh Cần Thơ sang hành nghề Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Nguyễn Thị Anh Thu 1960 Nữ Hà Nội TĐV IV06212 13/01/2009

– Xóa tên kể từ ngày 15/4/2016 đối với 01 thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC tại Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân – Chi nhánh Cần Thơ:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Nguyễn Nhân Quyền 1982 Nam Long An PGĐ VIII13.929 10/12/2013
 • Công ty CP Thẩm định giá Hoa Mặt Trời

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thẩm định giá Hoa Mặt Trời:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Hồ Quốc Khánh 1984 Nam Quảng Nam TĐV X15.1330 28/12/2015
 • Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Việt Nam

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Việt Nam:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Nguyễn Thị Nguyệt Anh 1979 Nữ Nam Định TĐV I05002 13/01/2009
 • Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Hoàng Đình Quốc Minh 1975 Nam Khánh Hòa TĐV III06114 13/01/2009
 • Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Đỗ Thị Thủy 1981 Nữ Nam Định TĐV VIII13.1001 10/12/2013
 • Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN)

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN):

TT Thẩm định viên  

Năm

 

Giới

Quê quán  

Chức

Số thẻ Ngày cấp
sinh tính vụ
1 Trần Đức Cương 1982 Nam Hà Nam TĐV VII11.480 27/9/2012
 • Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Bùi Xuân Nguyên 1988 Nam Hải Dương TĐV X15.1363 28/12/2015
 • Công ty TNHH vấn, kế toán, thuế Việt Nam

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Tư vấn, kế toán, thuế Việt Nam:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Bùi Tuấn Phương 1984 Nam Hà Tĩnh TĐV IX14.1176 20/01/2015
 • Công ty TNHH Thẩm định giá tài sản Navico

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 tại Công ty TNHH Thẩm định giá tài sản Navico:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Nguyễn Lữ Hải Triều 1972 Nam TP. Hồ Chí Minh TĐV V09.314 19/10/2010
 • Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Phương Đông

Xóa tên kể từ ngày 31/5/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/01/2016 tại Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Phương Đông:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Lê Việt Dũng 1976 Nam Thái Bình PGĐ IX14.1079 20/01/2015
 • Công ty CP Thẩm định giá IVC Việt Nam

Xóa tên kể từ ngày 11/5/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Mục 2.7 Thông báo số 229/TB-BTC ngày 10/5/2016 tại Công ty CP Thẩm định giá IVC Việt Nam:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Đặng Trọng Nghĩa 1978 Nam Vĩnh Phúc GĐ TĐ IV06201 13/01/2009
 • Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam

Xóa tên kể từ ngày 01/6/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/01/2016 tại Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Lê Ngọc Hoài Văn 1983 Nữ Quảng Ngãi TĐV VIII13.1024 10/12/2013
 • Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc

Xóa tên kể từ ngày 01/4/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/01/2016 tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

 

1

 

Nguyễn Lữ Hải Triều

 

1972

 

Nam

TP. Hồ Chí Minh  

TĐV

 

V09.314

 

19/10/2010

 • Công ty TNHH Tư vấn và thẩm định giá Thành Công

Xóa tên kể từ ngày 27/4/2016 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/01/2016 tại Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công:

 

TT

 

Thẩm định viên

Năm sinh Giới tính  

Quê quán

Chức vụ  

Số thẻ

 

Ngày cấp

1 Đỗ Duy Đạt 1984 Nam Hà Nội TĐV VII11.509 27/9/2012

Trường hợp Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công không bảo đảm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 39 Luật Giá trong 03 (ba) tháng liên tục kể từ ngày 27/4/2016, sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Giá.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn có liên quan./.

Nơi nhận:

–  Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

–  Hội Thẩm định giá Việt Nam;

–  Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

–  Website Cục QLG (để đăng tin);

–  Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

 

Đã ký

Nguyễn Anh Tuấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *