CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT NAM

————————————————-

Số: 1204/2016/TB-GĐ/VTA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

                        Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/03),

Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

(30/04 – 01/05) năm 2016

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, nhân viên.

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm 2016, phòng  Hành chính – Kế toán thông báo kế hoạch nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/03), Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động (30/04 – 01/05) năm 2016 như sau:

  1. Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (16/04/2016) trùng vào ngày thứ bảy là ngày nghỉ nên cán bộ, nhân viên trong công ty được nghỉ bù vào thứ hai (18/04/2016). Như vậy Giỗ tổ Hùng Vương sẽ được nghỉ 3 ngày, từ ngày thứ bảy (16/04/2016) đến hết ngày thứ hai (18/04/2016). Mọi người sẽ đi làm lại vào ngày thứ ba (19/04/2016).
  2. Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động 30/04 – 01/05, do ngày lễ trùng ngày thứ bảy và chủ nhật nên cán bộ, nhân viên trong công ty được nghỉ bù vào ngày thứ hai (02/05/2016) và thứ ba (03/05/2016). Như vậy, ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động sẽ được nghỉ 04 ngày, từ ngày thứ bảy (30/04/2016), Chủ nhật (01/05/2016), thứ hai (02/05/2016) và thứ ba (03/05/2016). Mọi người sẽ đi làm lại vào ngày thứ tư (04/05/2016).

Trước khi nghỉ đề nghị mọi người trong Công ty dọn dẹp vệ sinh chung, bảo quản tài liệu, đồ đạc an toàn không để xảy ra tình trạng mất mát, cháy nổ….

 Nay thông báo để toàn thể cán bộ, nhân viên công ty biết và thực hiện

 

Nơi nhận:

–          Như  Kính gửi;

–          HĐTV (báo cáo);

–          Ban Giám đốc;

–          Lưu: HCKT.

 

 

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TUẤN DUY

 

Chi tiết xem ở tài liệu đính kèm

Thông báo nghỉ