Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính v/v ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08,09 và 10

Ban hành kèm theo Thông tư này 3 (ba) Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam có số hiệu và tên gọi như sau:

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08 : Cách tiếp cận từ thị trường;

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 09 : Cách tiếp cận từ chi phí;

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 10 : Cách tiếp cận từ thu nhập.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Chi tiết các tiêu chuẩn và thông tư 126 vui lòng download tại đây:

icon-download  Thông tư 126 ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *