CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định mức giá phí dịch vụ thẩm định giá của

Công ty TNHH Thẩm định giá và đại lý Thuế Việt Nam

– Căn cứ Luật giá số 11/2012 /QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012;

– Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật giá về thẩm định giá;

– Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105780075 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 31 tháng 01 năm 2012;

– Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Công ty TNHH Thẩm định giá và đại lý thuế Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Bảng mức giá phí dịch vụ thẩm định giá của Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê Công ty thực hiện việc thẩm định giá tài sản.

Điều 2: Mức giá dịch vụ quy định tại Điều 1 chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VTA)

Và các chi phí khác như: đi lại, khảo sát, ăn, lưu trú( nếu có) ngoài địa bàn thành phố Hà Nội ( Chi phí này sẽ được tính thực tế và tính vào phí dịch vụ). Phí phát hành Chứng thư thẩm định giá là 500.000 đồng /1 quyển.

Trường hợp đặc biệt ( tùy theo giá trị và tính chất phức tạp, đặc thù của tài sản thẩm định giá) theo thỏa thuận giữa hai bên, Giám đốc Công ty quy định mức thu giá dịch vụ thẩm định giá tài sản cho từng Hợp đồng cụ thể.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Lãnh đạo, nhân viên các phòng ban của Công ty, các Văn phòng đại diện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bảng phí của Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam năm 2016:

Tham khảo chi tiết tại link dưới đây:

Bảng phí của Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam năm 2016