VTA là Công ty TNHH được Bộ Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội công nhận là một doanh nghiệp có đầy đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán:

VTA CAM KẾT CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CHUYÊN NGHIỆP TRONG CÁC LĨNH VỰC:

– Kiểm toán báo cáo tài chính thường niên cho các loại hình doanh nghiệp;

– Kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư thực hiện hoàn thành;

– Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;

– Kiểm toán báo cáo quyết toán các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ;

– Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất;

– Kiểm toán hoạt động;

– Kiểm toán tuân thủ;

– Kiểm toán xác định vốn góp;

– Kiểm toán thông tin tài chính.