VTA là Công ty TNHH được Bộ Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội công nhận là một doanh nghiệp có đầy đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn Tài chính:

VTA CAM KẾT CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRONG CÁC LĨNH VỰC:

– Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần.

–  Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả cho doanh nghiệp, xây dựng quy chế tài chính, quy chế tổ chức và hoạt hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều hành Công ty ;

– Tư vấn quản lý tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp ;

– Tư vấn quản lý tiền lương và nhân sự;

– Tư vấn lập dự án khả thi cho các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu, tư vấn đầu tư, lựa chọn phương án kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn đối với các doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán.