BỘ TÀI CHÍNH

HỘI ĐỒNG THI

THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

_____

Số: 95/TB-HĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

Về kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ XI

____________________________

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 46/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, quản lý cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá (sau đây gọi tắt là thông tư số 46/2014/TT-BTC);

Căn cứ Quyết định số /QĐ-BTC ngày 11/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Hội đồng thi thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XI;

Hội đồng thi Thẩm định viên về giá thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ XI như sau:

A. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Đối tượng đăng ký dự thi thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XI thực hiện theo quy định tại điều 3 Thông tư số 46/2014/TT-BTC

B. CÁC MÔN THI, NỘI DUNG THI VÀ THỂ THỨC THI:

Các môn dự thi, nội dung thi và thể thức thi thẩm định viên về giá lần thứ XI thực hiện theo quy định tại điều 8, Điều 9 và điều 32 Thông tư số 46/2014/TT-BTC, cụ thể:

I. Các môn dự thi:

  1. Danh sách các môn thi
  2. Người đã dự thi kỳ thi thứ Ĩ, kỳ thi thứ X và nay tiếp tục đăng ký dự kỳ thi thứ XI 
  3. Người dự thi sát hạch để được cấp thẻ thẩm định viên về giá

II. Hình thức, thời gian và ngôn ngữ làm bài thi

C. ĐIỀU KIỆN DỰ THI, ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

I. Điều kiện dự thi

II. Đăng ký dự thi và hồ sơ đăng kí dự thi

D. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI VÀ NHẬN HỒ SƠ; PHÍ DỰ THI

Chi tiết tại đây:
Hội đồng thi Thẩm định viên về giá