Ngày 11/4/2018, Bộ Tài chính đã ra thông báo số 282/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2018 tại các doanh nghiệp thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Theo đó, có 03 thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2018 kể từ ngày 25/3/2018 tại Công ty TNHH MTV Thẩm định giá Tài sản Phương Nam và điều chỉnh thông tin về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại 18 doanh nghiệp thẩm định giá.

Tệp nội dung đính kèm. Tại đây