BỘ TÀI CHÍNH

CỤC QUẢN LÝ GIÁ

_____

Số: 82/QLG-CSG&TĐG

V/v Hội nghị AVA lần thứ 19 tại Campuchia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

Kính gứi: Các doanh nghiệp thẩm định giá

Căn cứ thông báo của Hiệp hội Thẩm định giá ASEAN (AVA) về Hội nghị chính thức AVA lần thứ 19 từ ngày 04/5 – 07/5/2016 tại Campuchia;

Cục quản lý giá – Bộ Tài chính, thành viên chính thức của Hiệp hội thẩm định giá ASEAN, thông báo Chương trình Hội nghị chính thức AVA 19 tại Campuchia để Qúy đơn vị biết và đăng kí tham dự Hội nghị (nếu có nhu cầu)

Theo yêu cầu của Ban tổ chức AVA về việc gửi danh sách đăng kí đại biểu của đoàn AVA các nước tại Hội nghị để thống nhất danh sách chính thức chỉ có một đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị (dù gồm nhiều thành phần tham gia đoàn thuộc các tổ chức khác nhau của Việt Nam) gửi Ban tổ chức AVA, đề nghị Qúy đơn vị gửi thông tin đăng kí số người tham dự tới Cục Quản lý giá theo địa chỉ sau:

Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính

Fax: 04. 2220 8105

Email: vuhuongtra@mof.gov.vn

(Đề nghị gửi bằng đường công văn và thư điện tử/fax)

Thời hạn gửi: Trước ngày 08/4/2016

Chi tiết xem tại File đính kèm dưới đây:

Hội nghị chính thức AVA lần thứ 19

ASEAN VALUERS ASSOCIATION BROSUR (2)

Draft of 19th Ava Congress Agenda usulan kim