Bộ Tài chính cho biết, cần xây dựng nghị định về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần với mục đích đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường xã hội hóa, thu hút nguồn vốn trong xã hội nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của ĐVSNCL, tăng thu nhập cho người lao động trong các ĐVSNCL chuyển đổi.

Ngày 22/6/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg về chuyển ĐVSNCL thành công ty cổ phần. Việc ban hành quyết định này đã tạo khung pháp lý, góp phần đẩy mạnh việc xã hội hóa các ĐVSNCL, huy động các nguồn lực xã hội, cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng đáp ứng yêu cầu xã hội.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, trong quá trình triển khai thực hiện chuyển ĐVSNCL thành công ty cổ phần theo quyết định nêu trên còn một số bất cập, vướng mắc, như thời gian chuyển đổi bị kéo dài và có thể ảnh hưởng đến lộ trình chuyển đổi, hay chưa có hướng dẫn xử lý các quỹ, nguồn thu đặc thù của ĐVSNCL tại thời điểm chuyển đổi.

Thế Anh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *